Användarvillkor

Vad kul att du vill använda Wedme! Vi hoppas att du kommer att bli nöjd med de funktioner och den information som finns i Wedme. Dessa villkor (”Användarvillkor”) reglerar användandet av applikationen Wedme (”Wedme”). Om du är bröllopskoordinator eller på annat sätt är leverantör i samband med bröllop behöver du ta direkt kontakt med oss innan användandet av Wedme.

Innan du börjar använda Wedme rekommenderar vi därför att du läser igenom dessa Användarvillkor så att du vet vad som gäller. Det är WedMe Media AB, org. nummer 559060-7783, som tillhandahåller Wedme. Genom att använda Wedme godkänner du Användarvillkoren och åtar dig också att följa dessa. Användarvillkoren är ett avtal mellan oss.

Uppdateringar av Användarvillkoren sker i enlighet med punkt 11 nedan och den senaste versionen finns alltid tillgänglig i Wedme och på www.wedme.com.

1. Allmänt 

Dessa Användarvillkor gäller mellan Wedme Media AB och sådan fysisk person som använder Wedme. Genom att använda Wedme godkänner Användaren dessa Användarvillkor och förklarar även att densamme tagit del av den information som presenteras häri. Om Användaren inte godkänner villkoren och reglerna i dessa Användarvillkor uppmanas Användaren att inte använda Tjänsten.

1.1  Definitioner

I dessa Användarvillkor ska begrepp som skrivs med versal ha följande innebörd:

”Användare”
Den fysiska person som använder Wedme.

”Användarkonto”
Det personliga konto som Användaren registrerar i applikationen Wedme för att kunna använda tjänsten.

”Data”
All data som överförs av dig till WedMe Media AB genom användandet av Wedme.

”du”, ”din”, ”ditt”, “dig”
Användare

”Hemsidan”
www.wedme.com

”Wedme”
Den mobila applikationen Wedme som tillhandahålls av WedMe Media AB.

”Samarbetspartner”
Sådan aktör som WedMe Media AB ingått samarbete med och som i förevarande fall framgår i Appen Wedme.

”vi”, ”vår”, ”oss”
WedMe Media AB.

”Användarvillkoren”
Dessa användarvillkor vilka gäller mellan dig och oss.

2. Om Wedme

2.1  Wedme är en applikation (app) som tillhandahålls av WedMe Media AB och som fungerar som ett planeringsverktyg för bröllop. Wedme förenklar planeringen inför ett bröllop genom bland annat checklista, gästlista och budgetverktyg. Dessutom ger applikationen svar på de många frågor som kan uppkomma under planeringen av ett bröllop.

2.2  Mer information om Wedme finns att tillgå i Wedme och på Hemsidan.

3. Användning av Wedme

3.1  Användning av Wedme är gratis. Om du väljer att ta del av ett erbjudande från en av våra Samarbetspartners, så innebär det att du ingår ett separat avtal med sådan Samarbetspartner, som kan innebära att du blir betalningsskyldig till Samarbetspartnern.

3.2  För att kunna använda Wedme krävs att du tillhandahåller viss information i enlighet med instruktioner som ges i Wedme. Du har också möjlighet att själv skapa innehåll genom att lägga upp bland annat kontakter, bilder, filmer och texter. Du som Användare är ansvarig för det innehåll som läggs upp eller skapas genom användandet av Wedme och garanterar att du har samtliga nödvändiga rättigheter till innehållet. Du är också ansvarig för att det innehåll du lägger upp inte innehåller immaterialrättsligt skyddat material.

4. Behandling av personuppgifter

4.1 För att WedMe Media AB ska kunna tillhandahålla Wedme behöver vissa av dina personuppgifter samlas in och behandlas. Därutöver behandlar vi även personuppgifter om de andra personer som du lägger upp vid användandet av Wedme. Vi strävar efter att alltid behandla personuppgifterna i enlighet med dataskyddsförordningen (2016/679) och annan tillämplig dataskyddslagstiftning. I vår personuppgiftspolicy beskriver vi mer utförligt om vilka personuppgifter som behandlas, vilka behandlingar som sker och dina rättigheter som registrerad.

5. Missbruk

5.1  WedMe Media AB äger rätten att avsluta ditt Användarkonto och/eller blockera din e-postadress om du på något sätt missbrukar Wedme eller annars använder Wedme i strid med Användarvillkoren.  Du är skyldig att ersätta WedMe Media AB för eventuella kostnader som missbruket resulterar i.

6. Ändringar, uppdateringar och begränsad tillgång till Wedme

6.1 WedMe Media AB förbehåller sig rätten att när som helst ändra det visuella uttrycket, och även i övrigt genomföra uppdateringar, i Wedme. WedMe Media AB förbehåller sig även rätten att ändra, avbryta och/eller avsluta funktioner i Wedme inklusive – men inte begränsat till – funktionalitet, funktioner och tjänster, oavsett om förvarning om detta sker till dig eller inte. All ny funktionalitet, nya funktioner och/eller nya tjänster som lanseras i Wedme omfattas av Användarvillkoren.

6.2  WedMe Media AB förbehåller sig även rätten att när som helst, med eller utan förvarning, vidta åtgärder som påverkar din tillgång till Wedme om detta är nödvändigt med hänsyn till bland annat tekniska, underhålls- eller säkerhetsmässiga skäl. WedMe Media AB ska vidta sådana åtgärder skyndsamt och på ett sätt som i minsta mån orsakar störningar för dig som Användare.

6.3  WedMe Media AB:s utövande av ovanstående rättighet ger dig inte rätt till någon ersättning eller annan kompensation.

7. Immateriella Rättigheter

7.1  WedMe Media AB och/eller eventuella Samarbetspartners äger samtliga rättigheter, inklusive immateriella rättigheter hänförliga till Wedme, inkluderat, men ej begränsat till, upphovsrätt, patent, varumärken, firma, mönster, programvara, käll-kod, programkod, databaser, affärsplaner, design och know-how, oavsett om rättigheterna är registrerade eller inte. All dokumentation, inklusive manualer, användarguider, eller andra skriftliga, elektroniska eller icke-elektroniska, beskrivningar av hur Wedme är upprättad och används, anses vara en del av Wedme och är därmed föremål för samma restriktioner. Inget i Användarvillkoren ska tolkas så att någon av dessa rättigheter helt eller delvis överlåts till dig.

7.2  Du är fortsatt ägare av all Data som ägs av dig och som överförs till WedMe Media AB genom användandet av Wedme. WedMe Media AB gör inte anspråk på immateriella rättigheter, eller äganderätt av något slag, till sådan Data.

7.3 Du äger rätten att skriva ut enskilda sidor från Wedme och använda de export- och delningsfunktioner som följer av tjänsten men du får inte på annat sätt kopiera, distribuera, publicera eller återskapa material från Wedme som inte omfattas av Data.

7.4 Överträdelse av denna punkt 7 eller annars otillåten användning av Wedme medför ersättningsskyldighet.

8. Support, kommunikation och kontaktuppgifter 

8.1  Du accepterar att all kommunikation mellan WedMe Media AB och dig relaterat till Wedme får ske elektroniskt, exempelvis genom e-post, via e-postadressen info@wedme.com, eller via Wedme. Exempel på meddelanden är information om driftstörningar, nya versioner av Wedme eller Användarvillkor, övrig information om Wedme samt support.

8.2  Du kan även skicka brev till: WedMe Media AB, Gitarrgatan 18, 312 34 Laholm.

9. Ansvarsbegränsning

9.1  Wedme levereras i befintligt skick och WedMe Media AB ger inte någon garanti, vare sig uttrycklig eller underförstådd, med undantag för vad som uttryckligen framgår av Användarvillkoren.
9.2  Du är medveten om att tillgång till internet krävs för att tillgå och använda vissa delar av Wedme och att sådan tillgång varken installeras, underhålls eller etableras av WedMe Media AB, samt att WedMe Media AB således inte kan garantera någon säker anslutning till Wedme.

9.3 WedMe Media AB ger ingen garanti att Wedme tillhandahålls utan avbrott eller med säker tillgång. WedMe Media AB ger inte heller någon garanti att Wedme:s funktion, innehåll eller tillgänglighet.

9.4  WedMe Media AB är under inga omständigheter skyldigt att tillhandahålla Wedme för dig.

9.5 WedMe Media AB är inte ansvarig för skador som direkt eller indirekt orsakas av användningen eller utebliven användning av Wedme.

10. Ersättningsskyldighet

10.1 Som Användare av Wedme är du skyldig att hålla WedMe Media AB skadelöst för ersättningskrav från tredje part som har sin grund i sådant innehåll i Wedme som du lagt till, Data, eller som annars har sin grund i brott mot dessa Användarvillkor.

11. Force Majeure

11.1  Med undantag för de fall WedMe Media AB eller du har agerat grovt vårdslöst eller med uppsåt är WedMe Media AB respektive du alltid befriad från ansvar för brott mot Användarvillkoren som orsakats av händelser utanför WedMe Medias AB:s respektive din kontroll, såsom åsknedslag, eldsvåda, strömavbrott, strejk, krig, mobilisering eller militärinkallelse av större omfattning, rekvisition, beslag, myndighetsbestämmelser, myndighetsåtgärd, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden och därmed jämställda omständigheter. Samma ansvarsbefrielse gäller för det fall motsvarande händelse inträffar för underleverantör till WedMe Media AB.

11. Ändring av Användarvillkoren

11.1  WedMe Media AB förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller göra tillägg till Användarvillkoren. WedMe Media AB avgör när sådana eventuella ändringar och/eller tillägg ska träda i kraft. Uppgifter om villkorsändringar ska alltid på ett tydligt sätt framgå för dig genom WedMe, vilket inkluderar men är ej begränsat till publicering i Wedme.

11.2  Du har alltid rätt att avsluta ditt Användarkonto i det fall om inte samtycker till sådana villkorsändringar som avses i punkten ovan. Om du fortsätter att använda WedMe efter att ändringar eller tillägg trätt i kraft, anses du bunden av de nya eller ändrade villkoren.

12. Tredjeparts-hemsidor

Webbsidan och applikationer kan innehålla länkar till Tredjeparts-hemsidor. Tredjeparts-hemsidor står utanför Wedmes kontroll och ansvar. Wedme ansvarar ej för innehållet i Tredjepartshemsidor och är inte heller ansvarigt för eventuell skada som uppstår i samband med användning av de tjänster som återfinns på Tredjeparts-hemsidor. Wedme uppmanar Användaren och besökare på webbsidan som klickar på länkar till Tredjepartshemsidor att granska villkor och sekretesspolicy för dessa Tredjepartshemsidor.

13. Överlåtelse av avtal

13.1 Genom godkännande av dessa Användarvillkor ger du WedMe Media AB rätt att överlåta avtalet med dig till tredje part, utan ditt samtycke. Överlåtelsen får ske, helt eller delvis, i samband med inkråmsöverlåtelse eller överlåtelse av verksamhet som inkluderar Wedme.

14. Tillämplig lag och tvistelösning

14.1  På Användarvillkoren ska svensk rätt tillämpas såvida tvingande lag inte föreskriver annorlunda.

14.2  Tvister som uppstår i anledning av Användarvillkoren eller i övrigt i anledning av ditt användande av Wedme, ska i första hand lösas genom förhandlingar mellan parterna. Om ingen överenskommelse kan nås ska tvisten avgöras av svensk domstol.

Kontakt oss

WedMe Media AB
Gitarrgatan 18
312 34 Laholm
info@wedme.com

Copyright © 2020 WedMe Media AB. All rights reserved.

Vår app hjälper tusentals brudpar planera sina drömbröllop. Hos oss finns inspiration och artiklar, bildcollage och idéer.
Följ oss gärna!

Besöksadress

Wedme Media AB

Hästtorget 6

SE559060778301

INFORMATION

Om bröllopsappen

Frågor om appen

Artiklar

INTEGRITETSPOLICY

För Wedmes tjänster och personuppgiftshantering gäller följande personuppgiftspolicy och allmänna villkor.

FÖr FÖETAG

Är ni intresserade av att börja samarbeta med Wedme?
Kontakta Kristina Kuhn på kristian@wedme.com

SUPPORT

Har ni frågor om Wedme eller hittade ni inte det ni letade efter i appen? Skicka ett meddelande till oss på: info@wedme.com