Personuppgiftspolicy

Personuppgiftspolicy wedme

 

Appen Wedme (”Wedme”) tillhandahålls av WedMe Media AB (Org. nummer: 559060-7783) (”vi”, ”vår”, ”oss”, ”Bolaget”). Vi är angelägna om att skydda våra användares personliga integritet och eftersträvar därför att upprätthålla högsta möjliga standard beträffande skyddet av personuppgifter. Därför åtar vi oss att följa denna personuppgiftspolicy (”Personuppgiftspolicyn”). I Personuppgiftspolicyn beskriver vi bland annat hur vi hanterar dina Personuppgifter, hur vi använder dem, hur vi skyddar dem och dina rättigheter som registrerad.

Personuppgiftspolicyn är ett komplement till våra användarvillkor (”Användarvillkoren”). För det fall det skulle föreligga motstridigheter mellan Personuppgiftspolicyn och Användarvillkoren, ska Användarvillkoren äga företräde. De definitioner som anges i Användarvillkoren ska gälla även i Personuppgiftspolicyn.

1 Om personuppgiftslagstiftningen

1.1 Vid vår behandling av dina Personuppgifter eftersträvar vi alltid att följa relevant personuppgiftslagstiftning, vilket inkluderar men är inte begränsat till, dataskyddsförordningen (2016/697) och lag 2018:218 med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddförordning. Alla personuppgifter som Användare lämnar till oss inom ramen för Wedme behandlas av oss i egenskap av personuppgiftsansvarig.

1.2 Om du lägger upp andras personuppgifter i Wedme, till exempel namn eller bilder på andra personer, bör du se till att du har sådana personers tillåtelse att lägga upp de uppgifterna i Wedme.

1.3 ”Personuppgifter” betyder i Personuppgiftspolicyn all information genom vilken någon person direkt eller indirekt kan identifieras. Sådan information inkluderar, men är inte begränsad till, ditt namn, användarnamn, din IP-adress, din inloggningsinformation, din e-postadress och annan information genom vilken du kan identifieras.

2 Vår behandling av Personuppgifter 

2.1 Dina Personuppgifter behandlas för det övergripande syftet att du ska kunna använda WedMe. En närmare beskrivning av syftet för behandling av dina personuppgifter framgår nedan.

2.1 När du som Användare registrerar ett konto eller använder Wedme utan att skapa ett konto accepterar du att Bolaget behandlar dina Personuppgifter och, om du tillhandahåller sådana, ditt barns Personuppgifter, i enlighet med Användarvillkoren och Personuppgiftspolicyn.

2.2 När du skapar ett konto samlar vi in kontouppgifter för nedladdning av appen från App Store eller Google Play, e-post och namn. Dessa uppgifter behandlar vi i syfte att tillhandahålla Wedme till dig och administrera din åtkomst på ett säkert sätt och kommunicera vid förändringar i tjänsten. Den lagliga grunden för behandlingen är vårt avtal. I samband med skapandet av konto har du möjlighet att också ange län, kön, och vigselort. Dessa uppgifter är valfria och behandlas av oss utifrån vårat berättigande intresse av att tillhandahålla Wedme och kunna anpassa innehållet utifrån angivet kön samt vigselort.

2.3 Vid användandet av Wedme kan du lägga till personuppgifter om dig själv, din partner, datum för bröllop, antal gäster, budget och gäster till bröllopet. Här kan du till exempel lägga till profilbild, skapa gästlista, lägga till andra användare för att planera bröllopet och ytterligare information om dig gästerna. För det fall du använder Wedme för att administrera e-postutskick till gästerna kommer vi att dela den informationen med aktuella gäster. Syftet med behandlingen är att kunna tillhandahålla WedMe till dig och den lagliga grunden är vårt berättigade intresse.

2.4 I samband med hantering av gästlistan kan du också ange eventuella önskemål om mat. Syftet med behandlingen är att kunna tillhandahålla Wedme till dig och den lagliga grunden är vårt berättigade intresse.

2.5 Vid tillhandahållande av Wedme behandlar vi också dina personuppgifter i syfte att du ska kunna få relevanta erbjudanden från Wedmes samarbetspartners. Wedme ger dock aldrig samarbetspartners tillgång till dina Personuppgifter i samband med annonsering. Den lagliga grunden för behandling i samband med annonsering är vårt berättigade intresse att kunna marknadsföra produkter i Wedme.

2.6 I de fall du väljer att använda befintliga uppgifter från en annan plattform, kan Wedme även komma att inhämta viss information från den enhet som du använder Wedme på. Sådan information kan vara exempelvis platsinformation, kontakter och information om konton på sociala medier.

2.7 WedMe kan användas såväl av Användare som planerar att gifta sig eller har gift sig (”Bröllopsplanerare”) som av användare som är närstående till Bröllopsplanerares Användare (”Närstående”). Bröllopsplanerande Användare och Närstående benämns i Personuppgiftspolicyn gemensamt som Användare. För att Närstående ska få åtkomst till Wedme krävs det ett godkännande av Bröllopsplaneraren.

2.8 I de fall du inte, i samband med skapandet av ditt konto hos Wedme, valt bort att få information och erbjudanden via e-post så använder vi dina personuppgifter för detta ändamål. Du kan alltid välja bort denna behandling genom att avregistrera dig eller genom att höra av dig till oss direkt. Den lagliga grunden för denna behandling är vårt berättigade intresse.

3 Överföring till tredje part och Personuppgiftsbiträden

3.1 WedMe Media AB kommer aldrig, under några som helst omständigheter, överföra någon data från Wedme till utomstående parter, förutom om så krävs av oss enligt lag, om du väljer att nyttja ett erbjudande genom en annons i Wedme eller själv väljer att dela information till andra plattformar.

3.2 I Wedme kan du bli uppmanad att uppge Personuppgifter till våra samarbetspartners om du väljer att nyttja ett erbjudande. Lämnandet av sådan information är helt frivillig och inte nödvändig för användande av Wedme. Om du väljer att uppge Personuppgifter till våra samarbetspartners genom Wedme kommer vi att överföra aktuella Personuppgifter till aktuell samarbetspartner som också blir personuppgiftsansvarig för den kommande behandlingen. Vi rekommenderar att du noggrant läser igenom relevanta sekretesspolicyer innan du uppger personuppgifter.

3.3 Wedme använder sig av externa företag (”Personuppgiftsbiträden”) för behandling av dina Personuppgifter, exempelvis vid lagring av data på servrar. Vi använder endast seriösa och välrenommerade aktörer som kan säkerställa att dina Personuppgifter behandlas på ett korrekt och säkert sätt. Sådana Personuppgiftsbiträden får aldrig behandla dina Personuppgifter på annat sätt än på uppdrag av oss och i enlighet med våra instruktioner och Personuppgiftspolicyn.

4 Dina rättigheter som registrerad

4.1 Du har rätt att, minst en gång per år, begära ett utdrag över de personuppgifter vi behandlar samt på vilket sätt de behandlas genom att skriftligen kontakta Bolaget (du finner kontaktuppgifter nedan).

4.2 För det fall någon av våra behandlingar sker med stöd av ett samtycke som du lämnat har rätt att återkalla ditt samtycke. En sådan återkallelse innebär att vi upphör med den aktuella behandlingen och kan innebära att du inte längre kan ta del av, vissa av eller alla, de tjänster som tillhandahålls genom Wedme. Återkallelse av samtycke ska ske skriftligen till den adress som anges i punkten 13.

4.3 Du har alltid möjlighet att, när som helst på egen hand, lägga till eller ändra dina uppgifter på ditt konto samt radera och ta bort dina uppgifter. Du har också rätt att begära rättelse av eventuellt felaktiga personuppgifter i Wedme.

4.4 Du har rätt att begära att bli raderad. Detta kan dock endast genomföras förutsatt att vi inte har rätt att behålla uppgifterna utifrån någon annan laglig grund.

4.5 Du har rätt att begära att behandlingen under vissa omständigheter begränsas, t.ex. under tiden en fråga om huruvida uppgifter är korrekta eller inte utreds.

4.6 Du har rätt att begära dataportabilitet under vissa omständigheter.

4.7 Du har rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål samt profilering.

5 Lagring av personuppgifter
5.1 Vi arbetar aktivt med att begränsa lagringen av dina personuppgifter och lagrar dessa till dess att du raderar uppgifterna själv, väljer att avsluta ditt konto eller i enlighet med punkten 5.2 nedan.

5.2 Om du inte särskilt kontaktar Wedme och begär att uppgifterna raderas kan de komma att sparas i upp till 24 månader, för att möjliggöra ett återställande av ditt användarkonto. Om du varit inaktiv i 24 månader kommer vi att radera kontot och dess innehåll. Vi kommer att kommunicera en påminnelse om detta via e-post innan detta sker. Det är därför viktigt att du hör av dig till oss om du vill ha kvar kontot trots att du inte varit aktiv på 24 månader.

5.3 Om du vill att dina uppgifter ska raderas omedelbart i samband med avregistrering eller om du har problem med att avsluta kontot, vänligen kontakta Bolaget enligt kontaktuppgifter nedan så hjälper vi till i ärendet.

6 Säkerhet

6.1 Vi värnar om din personliga integritet och ditt intresse av att de personuppgifter som registreras i Wedme behandlas med största försiktighet. Vi tillämpar därför höga säkerhetsstandarder och gör vårt yttersta för att säkerställa hög datasäkerhet, även om all överföring sker på egen risk.

6.2 Vi ska fortlöpande göra en riskbedömning av den behandling av personuppgifter som vi genomför. Vi ska vidta tekniska och organisatoriska åtgärder för att uppnå en säkerhetsnivå som är lämplig i förhållande till risken. Riskanalys och beslut om åtgärder ska dokumenteras. Vi kommer att vidta alla åtgärder som rimligen kan krävas för att säkerställa av dina Personuppgifter behandlas säkert och i enlighet med Personuppgiftspolicy. Om en säkerhetsöverträdelse inträffar kommer Wedme givetvis att agera så fort som möjligt för att åtgärda problemet.

7 Information på aggregerad nivå (ej hänförlig någon person)

7.1 Bolaget kan komma att dela aggregerad demografisk information om medlemmar på Wedme med tredjepartsorganisationer och företag samt med myndigheter. Sådan information kan inte användas för att identifiera enskilda Användare. Informationen innehåller exempelvis statistik relaterad till datatrafik.

7.2 Bolaget kan också komma att använda eller dela information på aggregerad nivå med tredje parter som utför analyser för Bolagets räkning i syfte att förbättra de tjänster som tillhandahålls.

8 Länkar till andra webbplatser

8.1 Wedme kan komma att innehålla länkar eller referenser till andra webbplatser där Personuppgiftspolicyn inte gäller. Om du klickar på dessa länkar och därmed lämnar Wedme, är Bolaget inte ansvarigt för hur dessa webbplatser hanterar dina Personuppgifter. Vi rekommenderar dig att alltid läsa den aktuella personuppgiftspolicyn för de webbplatser du besöker.

9 Cookies

9.1 Vi använder cookies enbart för att möjliggöra bättre funktion samt samla in statistik om användandet av Wedme. Du kan själv stänga av cookies i din enhet, men det finns då en risk att du inte kommer kunna använda Wedme som avsett. För mer information se vår Cookiepolicy.

10 Ändringar

12.1 Bolaget kan, från tid till annan, ändra Personuppgiftspolicyn. Alla ändringar träder i kraft per automatik trettio (30) dagar efter att de publicerats i Wedme. Om vi gör ändringar i Personuppgiftspolicyn som bedöms vara nödvändiga för att uppfylla skyldigheter enligt lag eller myndighets utlåtande eller beslut, ska den nya Personuppgiftspolicyn gälla omedelbart efter att den publicerats i WedMe.

11 Språkversioner

11.1 Personuppgiftspolicyn har upprättats på svenska och engelska. För det fall att det föreligger motstridigheter mellan språkversionerna, ska den svenska versionen av Personuppgiftspolicyn äga företräde.

12 Rätt att klaga till myndighet samt tvistlösning

12.1 Om du anser att dina rättigheter eller behandling av dina Personuppgifter i övrigt inte uppfylls har du rätt och möjlighet att inge en klagan hos Datainspektionen.

12.2 Om inte annat följer av lag ska svensk rätt ska vara tillämplig på Personuppgiftspolicyn. Tvister i anledning av Personuppgiftspolicyn ska slutligen avgöras av svensk domstol.

13 Kontaktinformation

13.1 För att kontakta Bolaget är det lättast att skicka ett mail till e-postadress info@wedme.com

13.2 Om du vill skicka ett brev kan du göra det till:

WedMe Media AB
Gitarrgatan 18
312 34 Laholm
‍info@wedme.com

Copyright © 2020 Wedme Media AB. All rights reserved.

Vår app hjälper tusentals brudpar planera sina drömbröllop. Hos oss finns inspiration och artiklar, bildcollage och idéer.
Följ oss gärna!

Besöksadress

Wedme Media AB

Hästtorget 6

SE559060778301

INFORMATION

Om bröllopsappen

Frågor om appen

Artiklar

INTEGRITETSPOLICY

För Wedmes tjänster och personuppgiftshantering gäller följande personuppgiftspolicy och allmänna villkor.

FÖr FÖETAG

Är ni intresserade av att börja samarbeta med Wedme?
Kontakta Kristina Kuhn på kristian@wedme.com

SUPPORT

Har ni frågor om Wedme eller hittade ni inte det ni letade efter i appen? Skicka ett meddelande till oss på: info@wedme.com